Dev hisse 8'e katlanıyor! 100 lot 800 olacak!

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
Dev hisse 8'e katlanıyor! 100 lot 800 olacak! QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA (#QNBFL), 27 Aralık tarihinde bedelsiz sermaye artırımı için genel kurulunda karar çıkmıştı. Sermaye artırımı hatırlayalım; Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; 1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 575.000.000 TL (beşyüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) olmakla birlikte Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin 6. fıkrasında bulunan "Her tür iç kaynak ile kâr payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü uyarınca 115.000.000 TL (yüzonbeşmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 885.000.000 TL (sekizyüz seksenbeşmilyon Türk Lirası) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye (birmilyar Türk Lirası) çıkarılmasına, 2. İç kaynaklardan yapılacak olan 885.000.000 TL (sekizyüzseksenbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye artışının tamamının TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre Olağanüstü Yedek Akçelerden karşılanmasına, 3. Şirket sermayesinin bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 885.000.000 TL'lik (sekizyüzseksenbeşmilyon Türk Lirası) sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, 4. Bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde ihraç edilecek payların tamamının nama yazılı şekilde, imtiyazsız ve pay grubu olmaksızın belirlenmesine, 5. İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, mevzuat hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine, 6. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tarih ne zaman?SPK'ya henüz başvurmayan QNBFL, SPK'nın onay sürecine girmeyi bekliyor. Şirketin bedelsiz sermaye artırımı sürecini yakından izlemeye devam etmekte fayda var. Bölünme sonrası kaç lotunuz olacak?Eğer 100 lot, %769 artırılırsa, toplamda 869 lot elde edilir. Bölünme nasıl hesaplanır?Mevcut Lot Sayınız: Eldeki hisse senedi lot sayısını ifade eder.Bölünme Oranı: Şirketin belirlediği rüçhan hakkı kullanım oranını yüzde (%) cinsinden ifade eder.Hisse Fiyatı: Bu hesaplama, hissenin bölündüğü tarihten önceki seansın ağırlıklı ortalama fiyatına dayanır.Elde Edilecek Lot Miktarı: Mevcut Lot Miktarı x (Bölünme Oranı/100) hesaplaması ile elde edilir.Bölünme Sonrası Yeni Fiyat: Bölünme Öncesi Fiyat / (1 + (Bölünme Oranı/100)) hesaplamasıyla bulunur. Bedelsiz sermaye hisseyi nasıl etkileyebilir?Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin mevcut hissedarlarına yeni hisse senetleri ücretsiz olarak dağıtarak, şirketin sermayesini artırmasını sağlayan bir finansal yöntemdir. Bu şekilde, mevcut hissedarlar ellerindeki payları artırabilirken, şirketin sermayesi de genişler. Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin hisse senetlerine etki edebilir. Eğer bir şirket bedelsiz sermaye artırımını açıklarsa ve hisse senedi talebi değişmezse, hisse senetlerinin fiyatı düşebilir çünkü hisse senedi arzı artar. Ancak talep artarsa, hisse senetlerinin fiyatında yükselme görülebilir. Bu tür bir sermaye artırımı aynı zamanda şirketin kontrolünün değişmesine veya mevcut hissedarların haklarının azalmasına yol açabilir. Ancak, bedelsiz sermaye artırımı sonucunda mevcut hissedarların ellerinde daha fazla hisse senedi olması, daha yüksek bir kar potansiyeli sunabilir. Sonuç olarak, bedelsiz sermaye artırımı, şirketin sermayesini güçlendirirken mevcut hissedarların elindeki payları da artırabilir. Ancak, bu işlemin hisse senetlerinin fiyatı üzerindeki etkisi piyasa koşullarına ve şirketin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin beklentilere bağlı olarak değişebilir.
 
Üst