MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN ÇAĞRI

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
T.C. MİLAS SULH HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO : 2017/524 Davacılar Hakkı AYDOS, Hüseyin NAKŞİLER, Salim Erol AKKOYUNLU tarafından açılan Ortaklığın Giderilmesi davasında Mahkememizce davalı Gökhan GÜLER' in dava dilekçesinde belirtilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. DAVALI: GÖKHAN GÜLER - (T.C.: 12***20) HAYRİ ve BESİME oğlu, 21/06/1976 dogumlu, Tebliğ Olunacak Evrakın Muhteviyatı Hülasası : Dava Dilekçesi, Bilirkişi Raporu, Tensip Zaptı, Duruşma gün ve saati. 1-Dava konusu Muğla İli, Milas İlçesi, Ören Mahallesi, 156 ada 1108 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki ortaklığının satış yolu ile giderilmesine karar verilmesinin talep edildiği, 2-Duruşmanın 10/06/2024 günü saat 14:40' da yapılacağı, 3-HMK 122 ve 317 uyarınca tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde cevap dilekçenizi sunabileceğiniz, HMK 117 uyarınca ilk itirazlarınızı cevap dilekçesi ile sunabileceğiniz, HMK 128 uyarınca cevap dilekçesi vermediğinizde dava dilekçesinde ileri sürülen hususların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, tebligatlar tamamlandığında ilk duruşma ön inceleme duruşması olarak yapılacağından, HMK139/1-ç, 129/2 yollamasıyla 121 ve 318 gereği delil olarak gösterdiğiniz belgeleri dilekçenize eklemeniz, belgelere ilişkin gerekli bilgileri vermeniz,dilekçenizi verdiğinizde delil avansını yatırmanız aksi halde delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ve mevcut delil durumuna göre karar verileceği ihtar ve tebliğ hususu, 4-Mahkememizce dava konusu taşınmaz üzerinde mahallinde bilirkişiler aracılığıyla 13/04/2022 tarihinde keşif yapıldığı, keşif sonucu alınan 09/05/2022 havale tarihli bilirkişi raporuna göre dava konusu taşınmazda en küçük hisseye isabet eden miktar yönünden ivazlı ve ivazsız ifrazının mümkün olmadığı, dava konusu taşınmazda ortaklığın satış suretiyle giderilebileceğinin, taşınmazın değerinin tespit edildiği, 5-Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediği taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususunun davalı Gökhan GÜLER' e tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
 
Üst