Personel Hizmet Alım İhalesi

Forum Tanrısı

Administrator
Yönetici
MENTEŞE HAVZASI SULAMA BİRLİĞİNE DEVİRLİ SULAMALARININ 2024 YILINDA İŞLETİLMESİ SIRASINDA BEYAN ALMA, TAHSİLAT, BAKIM-ONARIM KONTROLLÜK, ŞEBEKE TEMİZLİĞİ, SULAMA SUYU DAĞITIMI VE KONTROLÜ İLE GENEL ÇALIŞMA İŞLERİNİN YAPTIRILMASI İŞİ MENTEŞE HAVZASI SULAMA BİRLİĞİ Menteşe Havzası Sulama Birliğine devirli Sulamalarının 2024 Yılında işletilmesi sırasında beyan alma, tahsilat, bakım-onarım kontrollük, şebeke temizliği, sulama suyu dağıtımı ve kontrolü ile genel çalışma işlerinin yaptırılması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN : 2024/30920 1-İdarenin a) Adı : MENTEŞE HAVZASI SULAMA BİRLİĞİ b) Adresi : YENİKARAKUYU YENİKARAKUYU MAHALLESİ 30 48500 YENİKARAKUYU YATAĞAN/MUĞLA c) Telefon ve faks numarası : 2522253578 - 2522253578 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu hizmet alımın a) Adı : Menteşe Havzası Sulama Birliğine devirli Sulamalarının 2024 Yılında işletilmesi sırasında beyan alma, tahsilat, bakım-onarım kontrollük, şebeke temizliği, sulama suyu dağıtımı ve kontrolü ile genel çalışma işlerinin yaptırılması işi b) Niteliği, türü ve miktarı : 17 Adet personel Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Muğla İlindeki Menteşe Havzası Sulama Birliğine Devirli Sulamalar ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.03.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024 d) İşe başlama tarihi : 01.03.2024 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 02.02.2024 - 10:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Menteşe Havzası Sulama Birliği Başkanlığı Merkez İdare Binası Toplantı Salonu Yenikarakuyu Mah. No:30 Yatağan MUĞLA 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterenbilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1. Kamu kurumları ve özel sektörde yapılan, tarımsal sulama şebekeleri bakım onarım, tarımsal su dağıtımı, takibi ve işletilmesi işlerinde işçi çalıştırılmasına dayalı işler benzer iş olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
 
Üst